Årets fokusområden på Äventyret


Nu vill vi passa på att presentera läsårets fokusområden – alltså vilka ämnen/områden som vi på förskolan kommer att arbeta extra med. Dessa är framtagna utifrån verksamhetsberättelsen och vårens interna verksamhetsanalys där barns, pedagogers och föräldrars röster finns representerade.

Under läsåret kommer alla läroplanens områden att beröras men vi fokuserar extra på våra fokusområden som kommer att vara förhållningssätt (med fokus på värdegrund där kommunikation och bemötande ingår) och trygghet i förskolan.

Förhållningssätt

Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta dem. Värdegrunden uttrycker det etiska förhållningssätt som ska prägla verksamheten. Omsorg om och hänsyn till andra människor, liksom rättvisa och jämställdhet samt egna och andras rättigheter ska lyftas fram och synliggöras i verksamheten. Barn tillägnar sig etiska värden och normer främst genom konkreta upplevelser. Vuxnas förhållningssätt påverkar barns förståelse och respekt för de rättigheter och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle och därför är vuxna viktiga som förebilder (Lpfö 98/16).

Utifrån detta övergripande mål strävar vi efter att följande ska genomsyra det dagliga arbetet i vår förskola:

  • Pedagogerna ska vara närvarande, lyhörda och medforskande med barnen,
  • Pedagoger ska ha en helhetssyn,
  • Pedagoger ska känna sig trygga i sin roll,
  • Barnen ska respektera varandra,
  • Barnen ska kunna vänta på sin tur i samtal,
  • Arbetslagen har bra kommunikation och jobbar mot samma mål.

Vi utgår ifrån våra stöddokument ”barnsyn”, ”grundverksamhet” och ”HEP” (helhetssyn, engagemang och professionalitet), samt de nationella styrdokumenten, vilka tillsammans lägger grunden till det arbetssätt som speglar förskolans ambition.

Trygghet i förskola

Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda en trygg omsorg. Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. I samband med hemmen ska barnens utveckling till ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar främjas. (Lpfö 98/16).

Utifrån detta övergripande mål strävar vi efter att följande ska genomsyra det dagliga arbetet i vår förskola:

  • Alla barn ska ha en trygg anknytning till pedagogerna på förskolan,
  • Föräldrarna ska känna sig trygga med alla pedagoger och ha tillit och förtroende för dem,
  • Alla pedagoger ska skapa en relation till barnen och därigenom ge trygg omsorg.

Genom grupplekar där barn och pedagoger kan lära känna varandra och med närvarande, aktiva och intresserade pedagoger i leken skapar vi medvetna relationer till varje barn och därigenom trygghet och förtroende till pedagogerna på avdelningen. Barnen ska även lära känna sin nya grupp på avdelningen och känna trygghet i den. Under hela läsåret jobba vi vidare utifrån den trygga grunden och utveckla denna.