Att arbeta med barns rättigheter enligt barnkonventionen


Äventyret arbetar mycket med läroplansområdet identitet, integritet och socialt samspel  i verksamheten. Vi ser detta som grunden till allt. Det handlar om pedagogernas förhållningssätt, integritet – att respektera det man säger, arbete kring Stopp! Min kropp!, förskolebrevet.se, etc.  Årets fokusområden i vår förskola är just förhållningssätt och trygghet i förskolan, något som ni kunde läsa om i vårt senaste blogginlägg.

Förskolan kommer att arbeta kring barnens rättigheter enligt barnkonventionen. Vi kommer bland annat att fira FN-dagen, samt uppmärksamma ämnet i det dagliga arbetet. Förskolan har tagit fram ett dokument ”barnsyn” för att ge redskap till förskolans pedagoger. Pedagoger får handledning och utbildning av resursteamet som finns i kommunen. 

Barnen arbetar projektinriktat där vi lyfter barns inflytande som genomsyrar hela projektet. Vi fortsätter att arbeta med materialet om ”Liten” där barnen får träna på att sätta ord på sina känslor och att barnen vågar prata om känslor och händelser. Vi ska arbeta mer med konflikthantering samt att vi pedagoger ger barnen verktyg för att de ska känna sig trygga och att kunna ta konsekvenser av sitt handlande.   

Enligt förskolans läroplan ska ”förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin identitet och känner trygghet i den och förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler”. I den reviderade läroplanen lpfö 98/18, som träder i kraft 190701, så skrivs barnens rätt till kroppslig och personlig integritet för första gången in. I ett mål för förskolan betonas att varje barn ska få förutsättningar att utveckla medvetenhet om rätten till sin integritet.