Kolla Kultur och skapa tillsammans med en konstnär


läroplanen finns det skrivet att varje enskilt barn ska känna delaktighet i sin egen kultur och utveckla känsla och respekt för andra kulturer. Barnen ska utveckla sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, sång och musik, dans och drama. 

Äventyret arbetar med området kultur och skapande på många olika sätt, det finns mycket att upptäcka kring kulturella inslag såsom teater, bibliotek, museer. Det är viktigt att arbeta med olika kulturer i verksamheten; olika konstformer, musik, rörelse, dans, skapande. Varje avdelning har även en ateljé att använda tillsammans med barnen. Ett annat exempel är att knyta ihop skogsutflykterna med skapande genom att i skogen samla olika material som man tar med tillbaka till förskolan och skapar med. Ovan bilder är från vår storbarnsavdelning som detta läsår har fått möjligheten att delta i Kulturrådets satsning ”Skapande skola”. Det innebär att vår storbarnsgrupp får besök av konstnären Lena S. vid sju tillfällen under läsåret. Barngruppen, pedagoger och Lena kommer att skapa tillsammans utifrån avdelningens projekt ”ordresa”: vatten, kroppen och skogen. Lena har en gedigen erfarenhet som konstnär och har bl.a. ställt ut vid Nordic Art i Köpenhamn och Centro Cultural Light i Rio de Janeiro. Väldigt spännande och givande att få besök, och kompetensutveckling, av Lena! 

Kultur är även en del av Hoppetossas pedagogiska profil (kultur, matematik och utomhuspedagogik). Alla Hoppetossas förskolor har således ett kulturombud och träffas årligen på en konferens kring kultur för barn i förskolan. I våras var vi på Kolla Kultur, som är Kulans årliga inspirations- och utbytesdag. Där fick vi lyssna till Ulla Wiklund som betonade hur viktigt det är att som pedagog reflektera över sin egen kultursyn, och vilka normer som får vara styrande i arbetet med kultur i barngruppen. Ulla poängterade även betydelsen av estetiska lärprocesser för språkutvecklingen. Simon Ceder föreläste om normkreativitet, att arbeta gränsöverskridande genom att kritiskt granska vad som är norm för att få syn på de delar i verksamheten som är exkluderande. Och Minna Krook ville förmedla till oss pedagoger att inte oroa sig för om barnen kan sitta still på föreställningen eller inte – utan njuta av föreställningen själva. Mycket givande konferens för kulturarbetet i vår förskola!