Årets fokusområden på Hoppetossa I Ur & Skur Musketören


Nu är hösten verkligen igång och vi önskar alla familjer varmt välkomna till det nya läsåret!

Vi vill även passa på att presentera läsårets fokusområden – alltså vilka ämnen/områden som vi på förskolan kommer att arbeta extra med detta läsår. Dessa är framtagna utifrån verksamhetsberättelsen och vårens interna verksamhetsanalys där barns, pedagogers och föräldrars röster finns representerade.

Under läsåret kommer alla läroplanens områden att beröras men vi fokuserar extra på I Ur & Skur pedagogiken och pedagogisk dokumentation.

I Ur & Skur
Musketören är, genom Friluftsfrämjandet, certifierad I Ur & Skur sedan hösten 2012. Genom I Ur & Skur pedagogiken ges barnen förutsättningar att utveckla kunskap och färdighet inom friluftslivsaktiviteter som de har nytta av hela livet. De får också en nära relation till naturen och utvecklar kunskap och trygghet att vistas där. Genom att lära med hela kroppen och alla sinnen fördjupas kunskaper inom många olika läroplansområden.

Pedagogisk dokumentation
Alla förskolor ska dokumentera sin verksamhet, det vill säga sin utbildning. Med hjälp av dokumentation kan vi följa barnens utveckling och lärande men också analysera och utvärdera utbildningens kvalitet. Det finns mycket som kan dokumenteras i förskolan, men för att dokumentationen ska vara relevant och ändamålsenlig behöver den ha ett tydligt syfte som utgår från läroplanen. Dokumentation kan ske både på gruppnivå och individnivå.

Vi vill även informera om att vi fr.o.m denna läsår kommer göra färre av dessa blogginlägg. Sedan ett par år tillbaka har vi Tyra-appen i vår förskola, som vi ser som vår primära digitala kommunikationskanal till vårdnadshavare med barn i vår förskola. Vi kommer således minska på dessa blogginlägg till enbart några få per läsår.