Att utveckla öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande


Musketören ser läroplansområdet socialt samspel som grunden till allt; barngruppen och samspelet mellan barnen är en viktig och aktiv del i barnens utveckling och lärande i förskolan. Det finns många olika sätt att arbeta med detta viktiga område exempelvis att skapa gemensamma rutiner och regler, arbeta med barnkonventionen, uppmuntra och hjälpa barnen till och i lek, att vi pedagoger pratar med ett målande språk och hjälper barnen att bygga på sitt ordförråd, grupplekar och gruppaktiviteter i naturmiljö, m.m.

I fotografiet ovan när Skogsknytte var iväg till stenskogen och började förbättra eldstaden så att vi ska kunna använda den för att grilla längre fram, eftersom flera av barnen vill grilla. Ett enkelt sätt både att främja barninflytandet i verksamheten och sedan gruppövning när vi förbättrade eldstaden tillsammans.

Förskolans läroplan säger exempelvis:

Barngruppen och samspelet mellan barnen är en viktig och aktiv del i barnens utveckling och lärande i förskolan. Undervisningen ska baseras på såväl att barnen lär tillsammans och av varandra som samspelet mellan vuxna och barn. Alla som ingår i arbetslaget ska därför vara uppmärksamma på alla barns möjligheter till samspel mellan enskilda barn, i barngruppen och med de vuxna” Lpfö18 

“Utbildningen ska ge barnen möjlighet att utveckla sin förmåga till empati och omtanke om andra genom att uppmuntra och stärka deras medkänsla och inlevelse i andra människors situation. Utbildningen ska präglas av öppenhet och respekt för skillnader i människors uppfattningar och levnadssätt. Den ska ge barnen möjlighet att på olika sätt få reflektera över och dela sina tankar om livsfrågor” Lpfö18 

Såhär i början av terminen är det även dags att presentera Musketörens fokusområden för året – alltså vilka ämnen/områden som vi på förskolan kommer att arbeta extra med. Dessa är framtagna utifrån verksamhetsberättelsen och vårens interna verksamhetsanalys där barns, pedagogers och föräldrars röster finns representerade.

Under läsåret kommer alla läroplanens områden att beröras men vi fokuserar extra på våra fokusområden som kommer att vara kultur och skapandebarnkonventionen samt flerspråkighet.