Barn lär genom leken


Under det gångna månaden har vi arbetat för att bedriva vår utbildning och undervisning som vanligt i så stor utsträckning som möjligt, och vi tackar för ert samarbete kring detta! Hos Lärarförbundet kan ni läsa hur vår rektor Carola Wedholm resonerar kring detta.

Vi har vidtagit flertalet åtgärder givet rådande situation i vårt samhälle, en av dessa är att vi lägger en ännu större del av vår verksamhet utomhus – och vad passar då inte bättre än vårt månadstema lek & rörelse?

Leken är grundläggande i förskolans verksamhet. Leken lyfts fram som det som ska prägla förskolan och vi säger ofta att leken är en av de faktorer som särskiljer förskolans pedagogik från skolans.

Det finns så mycket viktigt som ryms i leken. Leken är exempelvis livsviktig för barnets sociala kompetens. Vi bygger lärmiljöer och skapar arbetssätt som främjar lek. Vi pedagoger vill arbeta efter de fyra M:en (Friluftsfrämjandet); Medupptäckande, Medundersökande, Medupplevande och Medagerande. Vi vill ha en lekfull lärmiljö både utomhus och inomhus. Vi vill hålla i grupplekar och gruppaktiviteter för att inspirera till barnens lek på egen hand, och vi ska lekträna med de barn som behöver det. Vi tar fram lekregler tillsammans med barnen.