Den viktiga leken och trevlig sommar!


Leken är grundläggande i förskolans verksamhet. Leken lyfts fram som det som ska prägla förskolan och vi säger ofta att leken är en av de faktorer som särskiljer förskolans pedagogik från skolans. I förskolans nya läroplan har leken ett eget kapitel, ”lek är grunden för utveckling, lärande och välbefinnande”, och FN:s barnkonvention säger att alla barn har rätt till lek. Barns lek måste få utrymme och vi vuxna behöver visa att den är betydelsefull!

Det finns så mycket viktigt som ryms i leken. Leken är exempelvis livsviktig för barnets sociala kompetens. Att barnen får leka och utveckla social kompetens i samspel med andra är själva essensen i förskolan. När förskolan erbjuder utbildning genom undervisning utgår vi från leken. Vi bygger lärmiljöer och skapar arbetssätt som främjar lek. Det handlar inte om att välja det ena eller det andra – barn lär genom leken och lek är ett ypperligt sätt att använda sig av för barns tidiga lärande.

I förskolans nya läroplan har leken fått ett helt eget kapitel:
Lek är grunden för utveckling, lärande och välbefinnande
För barn är det lek i sig som är viktigt. I lek får barnen möjlighet att imitera, fantisera och bearbeta intryck. På så sätt kan de bilda sig en uppfattning om sig själva och andra människor. Lek stimulerar fantasi och inlevelse. Lek kan också utmana och stimulera barnens motorik, kommunikation, samarbete och problemlösning samt förmåga att tänka i bilder och symboler. Därför är det viktigt att ge barnen tid, rum och ro att hitta på lekar, experimentera och uppleva. Lek ska ha en central plats i utbildningen. Ett förhållningssätt hos alla som ingår i arbetslaget och en miljö som uppmuntrar till lek bekräftar lekens betydelse för barnens utveckling, lärande och välbefinnande. Barnen ska ges förutsättningar både för lek som de själva tar initiativ till och som någon i arbetslaget introducerar. Alla barn ska ges möjlighet att delta i gemensamma lekar utifrån sina förutsättningar och sin förmåga. När någon i arbetslaget följer eller leder lek på lämpligt sätt, antingen utanför leken eller genom att själva delta, kan faktorer som begränsar leken uppmärksammas samt arbetssätt och miljöer som främjar lek utvecklas. Genom en aktiv närvaro är det möjligt att stödja kommunikationen mellan barnen samt förebygga och hantera konflikter.

Under den senare delen av vårterminen har vi haft utvecklingssamtal, planeringsdag, samt att personalen har varit på nätverksträff med I Ur och Skur Västerort. På utvecklingssamtalen går vi igenom barnens individuella utveckling utifrån läroplanen och ser efter vilka områden som vi och ni hemma kan arbeta mer med för att stärka, stödja och utmana barnen där de står idag. För oss är det viktigt med ett gott samarbete och en gemensam bild över barnets utveckling och behov. Förskolan ska komplettera hemmet och har ni några frågor eller funderingar, vill ha tips eller stöd i hur ni kan arbeta vidare hemma med det vi gör på förskolan så tveka inte att prata med pedagogerna.

Skogsknopparna har detta läsårtema kring pinnefamiljen och har arbetat mycket med värdegrund, familjefrågor och gruppkänsla under april. Pippi Pinne har tyvärr blivit sjuk och Mimmi Pinne (Pippi Pinnes barn) har fått barnvaktshjälp av sin mormor. Tyvärr är mormor gammal och trött och kan inte vakta Mimmi så länge så Skogsknopparna turas nu om att ta med Mimmi hem till sig för att se hur det ser ut i andra familjer och hem. När Mimmi kommer tillbaka till förskolan efter ett besök hemma hos ett av Skogsknoppbarnen så berättar och visar barnet bilder från besöket och får berätta om sin familj. Här vill vi belysa olika familjekonstellationer, olika hemsituationer och empati mot andra som behöver lite extra stöd – som Mimmi behöver nu.

Skogsknyttarna har i sitt fågeltema skapat kikare, undersökt fågelfjädrar, pratat om vad fåglar äter och studerat fågelbon. På den tysta promenaden genom skogen som Skogsknyttarna göra varje vecka har de börjat uppmärksamma fågelljud och försöker identifiera vilken fågellätet kommer ifrån. De fåglar som barnen har studerat mest är blåmes, större hackspett, talgoxe, kråka, skata, svartvit flugsnappare, koltrast och duva (ringduva och tamduva). Skogsknyttarna har även besökt Historiska Museet och Alviks bibliotek och parker i närområdet.

Vi avslutar med ett fotografi från när vi firade Förskolans dag i maj, då skogsknyttarna och skogsknopparna var i knoppskogen tillsammans med stor sångsamling, lärande om skogen och lunch ute i naturen. Med detta blogginlägg vill vi även önska trevlig sommar! Vi erbjuder barnomsorg i sommar enligt barnomsorgsbehovet, men här på bloggen tar vi nu ett sommaruppehåll. Ha en underbar sommar med mycket lek, och tack för ett fint läsår!