Läsårets fokusområden – de ämnen/områden som vi på förskolan kommer att arbeta extra med


Hej alla föräldrar

Välkomna till en ny härlig hösttermin och ett nytt läsår. Under augusti har vi haft semesterförskola och uppstart. De nya grupperna har kommit ut och kalendariet likaså. Vår likabehandlingsplan är nu reviderad, den kommer att diskuteras på höstens föräldraråd så samla gärna synpunkter, tankar och idéer om och kring den till föräldrarådets representanter. På tal om föräldraråd, ni alla är varmt välkomna att anmäla intresse att medverka i föräldrarådet. Föräldrarådet samlas 1 gång per termin och tar upp frågor och synpunkter från föräldragruppen. Föräldrarådet kommer dessutom att diskutera aktuella dokument och ämnen. Föräldrarådet består max av 4 deltagare samt förskolechef.

Nu kommer läsårets fokusområden att presenteras – alltså vilka ämnen/områden som vi på förskolan kommer att arbeta extra med. Dessa är framtagna utifrån verksamhetsberättelsen och vårens inspektion där barns, pedagogers och föräldrars röster finns representerade. Grunden i verksamheten kommer att vara Hoppetossas profilområden utomhuspedagogik, matematik och kultur. Förutom dessa tre kommer vi även att lägga fokus på flerspråkighet och IKT (informationsteknik). Nedan är utdrag från läsårets verksamhetsplan som kommer ut snart. Ni kan nedan läsa om hur vi ska arbeta för måluppfyllelse utifrån förskolans läroplan och Hoppetossas mål under läsåret.

Matematik, utomhuspedagogik och kultur

 • Hoppetossas profilområden matematik, kultur och utomhuspedagogik ska finnas representerade i aktiviteter varje månad, på alla avdelningar. Detta ska planeras, dokumenteras och utvärderas.
 • Vi sätter fokus på barns omvärld och den matematik som barn, med hjälp av vuxna, möter i sin vardag. Att utveckla förståelse för matematikens ord och begrepp är en ständigt pågående process. Barns matematiska utforskande ska uppmuntras och stimuleras i den pedagogiska miljön och i pedagogiska aktiviteter.
 • Det pilotprojekt i datalogiskt tänkande som genomfördes under läsåret 2016-17 ska inspirera till ett fortsatt arbete kring programmering, datalogiskt tänkande och teknik – med matematik och logiskt tänkande i fokus.
 • Varje förskola inom Hoppetossa har ett kulturombud. Kulturombudet fungerar som en av flera drivkrafter i det dagliga kulturarbetet. Kulturombud verkar för ett ökat och bättre kulturliv för barn. Kulturombudet är både informatör och inspiratör gentemot kollegor och barn. Målet är att kultur blir en naturlig del av förskolans verksamhet.
 • Varje avdelning har en budget för kulturella aktiviteter. Som arbetsgivare erbjuder Hoppetossa kulturcheck för personalen, som presenteras i medarbetarbrevet.
 • Alla barn ska antingen gå på Friluftsfrämjandets Skogsknopp, Skogsknytte eller Skogsmulle en gång i veckan, året om. På dessa utflykter är det alltid naturvetenskapliga aktiviteter och projekt, friluftsliv och utomhuspedagogik i fokus.
 • De flesta pedagogiska aktiviteter ska förläggas i skogs/naturmiljö och verksamheten ska till stor del bedrivas utomhus enligt I Ur och Skurs pedagogik.

Bilderna visar: Vardagsmatematik i sandlådan (matematik), utforskande av nedbrytare (utomhuspedagogik) och Djungelboken som teater (kultur).

Flerspråkighet

 • I samråd med hemmen ska en kartläggning över förskolans flerspråkighet genomföras under läsårets första hälft. Därefter påbörjas arbetet med planen för annat modersmål än svenska som sedan implementeras i verksamheten. Alla språk som finns representerade på förskolan ska belysas och framhävas på ett tydligt sätt. Detta ska synas i den pedagogiska miljön och i det pedagogiska materialet.
 • Förskolan ska erbjuda ett rikt bokutbud där böcker av olika genrer på olika språk ska finnas representerade – framförallt de språk som finns representerade på förskolan. Biblioteket ska besökas minst 1 gång varje månad och böcker på andra språk än svenska ska då lånas med till förskolan och användas i verksamheten.
 • Varje månad ska aktiviteter som kopplas till flerspråkighet planeras, dokumenteras och utvärderas.
 • Lyssna på musik där fler språk än Svenska är representerade.
 • Samarbeta och göra föräldrarna delaktiga i projekten. Bjuda in och vara lyhörd för hur och när föräldrarna kan delta. Projekten/aktiviteterna ska planeras och genomföras så att barn och vårdnadshavare är delaktiga i processen.

Ni föräldrar som har barn med annat modersmål än svenska kommer alltså att bli inbjudna till språksamtal under första halvan av läsåret. Fokusområdet kommer självklart beröra alla barn på förskolan.

IKT (informationsteknik)

 • Alla barn ska få möjlighet att både skapa och använda multi-media och IKT ur ett kulturellt och estetiskt perspektiv. Pedagogiska appar, program, filmer och annan teknisk utrustning ska under läsåret öka och användas på alla avdelningar. Barnens intressen ska representeras och det ska vara bredd och variation på utbudet.
 • Förskolans IT-ansvarig samt förskolechef ska under första delen av läsåret inventera och komplettera förskolans utbud av IKT och multi-mediaprodukter.
 • Det pilotprojekt i datalogiskt tänkande som genomfördes under läsåret 2016-17 ska inspirera till ett fortsatt arbete kring programmering, datalogiskt tänkande och teknik – med matematik och logiskt tänkande i fokus.
 • I flertalet projekt ska någon form av IKT användas tillsammans med barnen. Lärplattor, robotar, musikspelare, bild, film och ljud ska användas i ett pedagogiskt syfte och planeras i förväg, dokumenteras och utvärderas.

Bild från när Skogsknyttarna och Skogsmullarna hade aktivitet kopplat till datalogiskt tänkande.

Tack från oss

/Pedagogerna på I Ur & Skur Musketören