Pedagogisk inriktning

Hos oss är utomhuspedagogik och rörelse i centrum. Det handlar om att säkerställa att rörelse och utomhusaktiviteter är en naturlig del av barnens vardag för att ge varje barn förutsättningar för en bra grund i livet.  

Utomhuspedagogik

Utomhuspedagogik är ett kunskapsområde och ett arbetssätt med fokus på undervisning och lärande i både förskolerelaterade och icke förskolerelaterade sammanhang där man lyfter fram platsens betydelse (Utomhuspedagogik, Linköpings universitet).

Med skogsområden och parker som närmaste grannar har vi möjlighet att nyttja naturen flitigt i barnens lärande, växelvis med olika kulturella aktiviteter där både bibliotek och kulturhus ligger i nära anslutning till vår förskola. Vi tycker det är viktigt att stimulera barnens fantasi och nyfikenhet genom aktiviteter, utforskande av omvärlden samt genom lek och skapande, i vår innemiljö såväl som genom utomhuspedagogiken som vi på Raketen brinner starkt för.  

På Raketen lägger vi stor vikt vid kommunikation, samspel och samarbete tillsammans med barnens inflytande och den viktiga leken. Vi har skapat en trygg och harmonisk miljö, där alla barn får respekt, ömhet och omtanke. Utomhuspedagogiken är en självklar del av vår dagliga verksamhet, där leken och rörelsen genomsyrar området.

Rörelse

Vi vet idag att långvarigt stillasittande är en riskfaktor för ohälsa, och betydelsen av att begränsa det har blivit allt tydligare (Folkhälsomyndigheten). Vi behöver säkerställa och uppmuntra aktiva aktiviteter till rörelse, som gruppstärkande lekar, och aktiviteter där barnen får springa, som hinderbanor, för att både barnens grovmotorik ska utvecklas och deras puls gå upp.

Leken är viktig för att barnen ska kunna utveckla sin grov- och finmotorik. Vid lek tränar barnen sin grovmotorik genom att klättra, hoppa, kasta mm. Leken genomsyrar verksamheten och utbildningen, det är genom leken barnens nyfikenhet tar vid och det är då lärande sker. Leken ska vara tillåtande i lärmiljön, både inne och ute, med tillgängligt och varierat material utifrån barnens intresse, behov, förutsättningar, samt utifrån de olika läroplansområdena.

Vi arbetar aktivt kring kost och måltider på förskolan, och vi serverar varierande och näringsrika måltider jämt fördelat över dagen. Vi arbetar för att ge en god grund för bra matvanor för varje barn, där barnen ges möjlighet till inflytande men också säkerställande av goda pedagogiska samtal tillsammans med pedagogerna utifrån de vuxnas roll som goda förebilder.

Förskolans pedagogiska miljö ser vi som en möjliggörare för vår verksamhet, vilket inkluderar våra gårdar och självfallet också alla omkringliggande parker och grönområden som lämpar sig för trevliga utflykter. Vi erbjuder barnen en god miljö som är anpassad efter behov, den är tillgänglig för utforskande och lek i samspel med varandra, men stödjer också det enskilda barnet, i utveckling och lärande. Den är variationsrik för att inspirera och utmana barnen att bredda sina förmågor utifrån läroplanens alla målområden.  

Välkomna till oss!