Klagomål och synpunkter

Vi har som mål att erbjuda god kvalitet i alla verksamheter. Inget är så bra att det inte kan bli bättre och synpunkter och klagomål bidrar till att utveckla verksamheten. Ge oss möjligheten att rätta till fel och brister genom att tala om vad det är som du inte är nöjd med, eller berätta vad vi gör som är bra.

Om det är något som inte motsvarar dina förväntningar eller som du är missnöjd med i ditt barns utbildning, framför det i första hand till oss pedagoger på förskolan. Vi kommer då att ta upp din synpunkt/förslag på nästa planeringsmöte så att alla på avdelningen/förskolan blir informerade samt att vi på dessa möten även diskuterar vilka åtgärder vi ska vidta. Vi återkopplar till dig efter planeringsmötet.

Om vi inte lyckas lösa problemet och ditt missnöje kvarstår vänd dig till rektor så att verksamheten, tillsammans med rektor, själva får möjlighet att agera.

Ibland kan ett möte behövs, där du som vårdnadshavare, personalen du pratat med samt rektorn närvarar. Mötet blir ett forum för att diskutera och gemensamt landa i en lösning/åtgärd. Även efter detta möte blir berörd personal på avdelningen/förskolan informerad så att alla vet vilka åtgärder som vidtas. Landar vi i att en mer djupgående analys behövs, gör rektor tillsammans med huvudmannen en utredning.

Skulle det vara så att du fortfarande är missnöjd, gör du ett skriftligt klagomål till huvudman genom att skicka e-post till synpunkter@hoppetossa.com. Huvudmannen återkopplar alltid till rektorn i samband med detta, samt självfallet direkt till dig som lämnat klagomålet/synpunkten.

Om du inte är nöjd med hur huvudmannen tagit emot och utrett ditt klagomål kan du gå vidare med ärendet till Solna stad.

Klagomål dokumenteras för att säkerställa adekvat uppföljning.

Självfallet är även föräldrarådet ett bra tillfälle att ta upp synpunkter/klagomål. Föräldrarådet är ett forum för föräldrarepresentanter från varje avdelning och pedagogerna, samt chefen som leder verksamheten. Föräldrarepresentanten har som uppgift att lyfta fram förslag, synpunkter och frågor från övriga vårdnadshavare, samt se till att de andra vårdnadshavare får protokoll från alla möten. Föräldrarådet träffas varje termin. Det är viktig för oss att ha ett nära och förtroendefullt samarbete med hemmen.