Tolvans Förskola i Bromma

Tolvans förskola arbetar utifrån förskolans läroplan och vår pedagogik är inspirerad av Reggio Emilia. Den bygger på utevistelse, rörelse, skapande, musik och lärande genom lek, och vi arbetar aktivt med att skapa en miljö för barnen som inspirerar till olika lärande aktiviteter. Tolvan är idag uppdelad på tre avdelningar som alla blivit döpta efter vår inspirerande omgivning: Jollen (1-2 år), (Ekan 3-4 år) och Skutan (4-6 år). 

Inspirerad av Reggio Emilia

Reggio Emilias pedagogiska filosofi handlar om djupa värden, vilkas kännetecken bland annat kan vara att:

  • Barn måste få vara delaktiga i sina läroprocesser.

  • Barn måste få lära sig genom att använda alla sina sinnen, utifrån ett forskande förhållningssätt, att själva få ställa de frågor och konstruera de problem som de vill undersöka.

  • Barn måste få göra detta tillsammans med andra barn och med hela sin omgivning (bra material, rum, pedagoger som lyssnar och utmanar barnen, föräldrar som får vara delaktiga, staden och bygden likaså).

  • Barn måste få tillgång till oändligt många olika sätt att uttrycka sig på, de hundra språken, inte minst de estetiska och de empatiska förhållningssätt som barn använder i sitt lärande och utforskande av världen.

Avdelningen Jollen

På Jollen arbetar för att de yngsta barnen skall ha en lugn och trygg start när de börjar på förskolan för första gången. Vi jobbar med att skapa spännande mötesplatser där de allra yngsta får möta sina kompisar kring material som lockar till lärande och undersökande. Allt material finns framme i barnens höjd, så att barnen är delaktiga i sitt ”kunna själv”, i sin egen miljö i förskolan.

Vi pedagoger är närvarande i barnens lek och aktiviteter och fördjupar oss i projekt och aktiviteter med barnen som vi med hjälp av observationer har sett att de är intresserade av. Vi är mycket ute på gården och i närområdet där de yngre barnens motoriska förmågor stärks – vi klättrar, springer i backar och rullar runt och rör på oss på olika sätt. Vi utmanar barnen i dans och rörelse som är ett av deras stora intressen.

Avdelningen Ekan

På Ekan arbetar vi med barnens lust och nyfikenhet till sitt eget lärande i alla förekommande situationer i förskolans vardag. Varje termin har vi ett övergripande tema och  vi fångar upp barnens intressen och gör fördjupningar.

Vi har valt att arbeta i mindre grupper för att bättre kunna se varje barns lärande samt att ge ett större talutrymme till varje barn. Vi lägger grunden till ett livslångt lärande genom ett lustfyllt och kreativt förhållningssätt.  

Avdelningen Skutan

Det händer mycket spännande i den här åldern med många intressen. Barnen har många egna idéer och teorier som de vill undersöka och prova på. Vi åker ofta på utflykter där vi pedagoger har observerat och lyssnat till barnens behov.

Vi är mycket ute i naturen och undersöker hur man värnar om natur och miljö tillsammans med pedagoger och kompisar. Vi har en fast skogsdag för hela gruppen där vi går på spårjakt, bygger kojor av pinnar och bråte från naturen, samarbetar och utmanar oss i motorik och samarbete.

Barnen jobbar mycket med empati och kamratskap. Varje vecka utser vi veckans kompis och alla får säga något positivt om den aktuella kompisen.

Barnen förbereds inför skolgången genom att öka sin självständighet, göra längre utflykter, arbeta med matematik och språklek, samt organiserade lekar och spel.

Kost

Tolvans förskola har fokus på matglädje, bra matvanor och bordsskick. All mat lagas från grunden och vi eftersträvar en så varierad kost som möjligt med många olika smaker. Vår förskola försöker undvika hel- och halvfabrikat och ohälsosamma tillsatsämnen samt minimera socker. I största möjliga mån används ekologiska råvaror, och råa grönsaksbitar och frukt serveras till varje lunch.