Glad Lucia med sång, rim och ramsor


Idag är det Lucia och vi firar traditionsenligt på förskolan. Lucia är ju en möjlighet att arbeta med språk och kommunikation med barnen; genom sång, rim och ramsor. Vi vill önska en riktigt trevlig Lucia och passa på att berätta om hur vi arbetar med området språk och kommunikation.

Enligt förskolans läroplanen ska barnen “tillägna sig och nyansera innebörden i begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld, utveckla sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöka förstå andras perspektiv, utveckla nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra, utveckla intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner, utveckla intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa” .

Hos oss vill vi att barnen ska ”bada” i språk och vi ”klär” de yngre barnens upplevelser med ord och begrepp. Vi arbetar utifrån varje barn och enligt vår Plan för flerspråkighet, som också innebär språksamtal och språkkartläggning. Att samtala och benämna det som sker och det man ser i kommunikation tillsammans. Att läsa böcker och samtala om bilder, berättande och att låta barnen göra egna berättelser, att sjunga, rim och ramsor. Att vara närvarande pedagoger och ge förutsättningar för varje barn att utöva språk som en naturlig del i alla våra områden. Utifrån intressen, behov och erfarenheter erbjuder vi barnen tillfällen att utveckla sin förmåga att leka med ord, berätta, ställa frågor, lyssna, argumentera och kommunicera. Vi använder och synliggöra bokstäver, siffror och symboler och arbeta med bilder och böcker. Att ge de barn som har annat modersmål än svenska möjlighet att utöva det svenska språket men också sitt modersmål i vardagens situationer i samarbete med vårdnadshavare. Vi har börjat använda oss av TAKK (tecken som stöd för det talade språket) som ett komplement i verksamheten.  Ja, detta är exempel på hur vi arbetar med området språk och kommunikation på Jollen!