Pedagogik och verksamhet

På Jollen tar vi utgångspunkt i tilltron till barnens förmågor och ser dessa som en tillgång för ett mångfacetterat lärande. Barnen kommer alltid i första hand och vi utgår ifrån deras intressen, tankar och handlingar, kopplat till de demokratiska värden vi värnar om, när vi planerar vår verksamhet. Vi representerar flera olika kulturer bland våra barn och familjer där vi tillsammans utvecklar våra kulturella identiteter.

Jollen tar avstamp i traditionell förskolepedagogik. Vi väver gärna in kultur i vårt arbetssätt och besöker museum och teatrar tillsammans med barnen. Vår strävan är att alla barn ska känna sig trygga samtidigt som de lockas till lek och aktivitet som utvecklar dem.

Tillsammans med barnen beger vi oss gärna ut i vår närmiljö. Utomhuspedagogik, rörelseglädje och upptäckarlust är en stor del av vår verksamhet – att uppleva och utforska kropp och själ med alla sinnen är viktiga ingredienser i vår dagliga pedagogiska kostcirkel. På Jollen är barnen omgärdade av kompetenta pedagoger som ser dem, utvecklar dem och får dem att känna sig trygga.

Vi arbetar aktivt kring kost och måltider på förskolan, och vi serverar varierande och näringsrika måltider jämt fördelat över dagen. Vi arbetar för att ge en god grund för bra matvanor för varje barn, där barnen ges möjlighet till inflytande men också säkerställande av goda pedagogiska samtal tillsammans med pedagogerna utifrån de vuxnas roll som goda förebilder.

Förskolans pedagogiska miljö ser vi som en möjliggörare för vår verksamhet, och hela vår innemiljö är ämnad för att skapa lust till lek, samspel och utveckling. Vi uppskattar vår närliggande gård som ligger runt hörnet, men självfallet också alla omkringliggande parker som lämpar sig för trevliga utflykter. Vi vill inspirera barnen att utveckla sina olika sinnen och uttrycka sina tankar och känslor genom skapande.

Välkomna till oss!