Årets fokusområden på Hoppetossa Jollen


Nu vill vi passa på att presentera läsårets fokusområden – alltså vilka ämnen/områden som vi på förskolan kommer att arbeta extra med detta läsår. Dessa är framtagna utifrån verksamhetsberättelsen och vårens interna verksamhetsanalys där barns, pedagogers och föräldrars röster finns representerade.

Under läsåret kommer alla läroplanens områden att beröras men vi fokuserar extra på demokrati och pedagogisk dokumentation.

Demokrati
Utbildningen i förskolan genomförs i demokratiska former. Förskolan främjar aktivt och medvetet alla barns lika rättigheter och möjligheter, och förskolan speglar de värden och rättigheter som finns i Barnkonventionen. För att barnen ska utveckla förmågor som är viktiga i ett demokratiskt samhälle vill vi arbeta om, genom och för demokrati.

Pedagogisk dokumentation
Alla förskolor ska dokumentera sin verksamhet, det vill säga sin utbildning. Med hjälp av dokumentation kan vi följa barnens utveckling och lärande men också analysera och utvärdera utbildningens kvalitet. Det finns mycket som kan dokumenteras i förskolan, men för att dokumentationen ska vara relevant och ändamålsenlig behöver den ha ett tydligt syfte som utgår från läroplanen. Dokumentation kan ske både på gruppnivå och individnivå.

Vi vill även informera om att vi fr.o.m denna läsår kommer göra färre av dessa blogginlägg. Sedan våren 2016 har vi förskoleappen i vår förskola, som vi ser som vår primära digitala kommunikationskanal till vårdnadshavare med barn i vår förskola. Vi kommer således minska på dessa blogginlägg till enbart några få per läsår.