Läsårets fokusområden för Jollen


Nu vill vi passa på att presentera läsårets fokusområden – alltså vilka ämnen/områden som vi på förskolan kommer att arbeta extra med. Dessa är framtagna utifrån verksamhetsberättelsen och vårens interna verksamhetsanalys där barns, pedagogers och föräldrars röster finns representerade.

Under läsåret kommer alla läroplanens områden att beröras men vi fokuserar extra på våra fokusområden som kommer att vara datalogiskt tänkande och pedagogisk dokumentation.

Datalogiskt tänkande

Enligt Läroplanen för förskolan 98, rev.2016:  ska förskolan sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar”. I den kvalitetsindikator vi pedagoger använder för att årligen utvärdera vår verksamhet står det ”att IKT  (informations- och kommunikationsteknik) ska vara tillgängligt för barnen och att det ska användas delvis i olika aktiviteter”.

Med utgångspunkt i dessa övergripande mål vill vi ge barnen rätt verktyg för en bra start kring området datalogiskt tänkande. Datalogiskt tänkande är ett sätt att lära barnen att tänka kreativt och att få ett logiskt tänkande. Vi vill att barnen ska träna matematik på ett annorlunda sätt, att tänka utanför boxen, att utveckla strategier, att tänka fler steg i taget, att samarbeta och att lära sig turtagning samt att utveckla färdigheter att använda digitala verktyg och att de ansvarsfullt kan förhålla sig till detta. Vi vill arbeta efter att pedagogik, teknik och sammanhang tillsammans ska utvecklas och att det blir ett naturligt inslag i verksamheten.

Pedagogisk dokumentation

Enligt läroplanen för förskolan ska “varje barns utveckling och lärande kontinuerligt och systematiskt dokumenteras, följs upp och analyseras för att det ska vara möjligt att utvärdera hur förskolan tillgodoser barnens möjligheter att utvecklas och lära i enlighet med läroplanens mål och intentioner, att dokumentation, uppföljning, utvärdering och analys omfattar hur läroplansmålen integreras med varandra i det pedagogiska arbetet, att verksamheten i sin helhet, dvs. dess förutsättningar, organisation, struktur, innehåll, aktiviteter och pedagogiska processer dokumenteras, följs upp och utvärderas, att dokumentation, uppföljning och analys omfattar hur barns förmågor och kunnande kontinuerligt förändras inom målområdena i förhållande till de förutsättningar för utveckling och lärande som förskolan bidrar med”.

Med utgångspunkt i detta övergripande mål har vi valt pedagogisk dokumentation som ett fokusområde i år. Pedagogisk dokumentation handlar mycket om pedagogers förhållningssätt, kunskapssyn, barnsyn och arbetssätt, den kan ses som arbetsverktyg vilken hjälper att följa upp, utvärdera och utveckla verksamheten. Vi på förskolan ser pedagogisk dokumentation som ett arbetsverktyg där man utgår från barnens kompetenser och det de redan kan. Pedagoger tar vara på barnens intressen och idéer samt utvecklar lärandeprocesser hos både vuxna och barn. Syfte med pedagogisk dokumentation är att föra arbetsprocessen framåt, förändra och utveckla det pedagogiska arbete där pedagoger tillsammans med hjälp av det teoretiska synsätt och praktiska förhållningssätt skapar kunskapsapparat. Det gör pedagoger genom att observera och medvetet samla iakttagelser, genom att dokumentera skapa underlag för samtal och reflektion samt genom att reflektera ge möjlighet att använda sig av kollektivt arbetsverktyg samt blicka tillbaka och genom att undersöka nuläget kunna planera och titta framåt. Vi tycker att under dokumentations och reflektionsarbete sker det uppföljning av barnens pågående lärande och utveckling, men också utvärdering av personalens agerande och verksamhetens utveckling.