Årets fokusområden på Hoppetossa Raketen


Nu är hösten verkligen igång och vi önskar alla familjer varmt välkomna till det nya läsåret!

Vi vill även passa på att presentera läsårets fokusområden – alltså vilka ämnen/områden som vi på förskolan kommer att arbeta extra med detta läsår. Dessa är framtagna utifrån verksamhetsberättelsen och vårens interna verksamhetsanalys där barns, pedagogers och föräldrars röster finns representerade.

Under läsåret kommer alla läroplanens områden att beröras men vi fokuserar extra på digital kompetens, språklig utveckling och samverkan förskolan hem.

Digital kompetens 
Digital kompetens blir i grunden en demokratifråga i vår snabbt föränderlig värld med ökad digitalisering. Utbildningen i förskolan ska lägga grunden till en adekvat digital kompetens hos barnen, som sedan fördjupas i de skolformer som följer därefter. Detta är ett område vi både vill, och behöver, fördjupa på Raketen under kommande läsår. Digitalisering i förskolan handlar inte om att barnen ska sitta mer framför skärmar, utan istället gör vi i förskolan medvetna val genom att använda oss av ett varierat utbud av aktiviteter!

Språklig utveckling 
Barnets språkutveckling är grunden till allt lärande i förskolan. Under förskoleåren utvecklas grundläggande språklig kompetens viktig för såväl förståelse och uttrycksförmåga av talat, tecknat och skrivet språk. På Raketen vill vi i år fokusera på att ytterligare utveckla arbetet med barnens språkutveckling.

Samverkan förskola hem 
För att skapa bästa möjliga förutsättningar för att barnen ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt ska förskolan samarbeta på ett nära och förtroendefullt sätt med hemmen, och vi vill säkerställa en bra kommunikation och dialog med alla familjer. Det kan exempelvis handla om att utveckla en tillitsfull relation, utvecklingssamtalens innehåll, fortlöpande visa och informera om verksamheten i förskolan, m.m.

Vi vill även informera om att vi fr.o.m denna läsår kommer göra färre av dessa blogginlägg. Sedan våren 2016 har vi förskoleappen i vår förskola, som vi ser som vår primära digitala kommunikationskanal till vårdnadshavare med barn i vår förskola. Vi kommer således minska på dessa blogginlägg till enbart några få per läsår.