Vision och kärnvärden

Vår barnsyn grundar sig i att varje barn är unikt och ska bli bemött utifrån sina egna förutsättningar och intressen. Våra kärnvärden och vår vision ligger till grund för vår utbildning, verksamhet och lärande.

Vision
Vi vill vara en drivande kraft för en jämställd och demokratisk värld.

Kärnvärden
Trygghet
Ett tryggt barn kan gå hur långt som helst. Självfallet vill vi erbjuda en trygg miljö i vår förskola; detta gäller både den fysiska och den sociala miljön. Genom att systematiskt utveckla vår kvalitet förbättrar vi verksamheten och säkerställer samtidigt att vi har kontroll som skapar den trygghet vi vill uppnå.

Glädje
Vi lägger vårt fulla engagemang i vardagen med barnen och vill att hela förskolan ska genomsyras av glädje till barn, barns lärande och förskolan.

Nyfikenhet
Att erbjuda kvalitativ förskoleverksamhet kräver att vi ligger i framkant, samarbetar och utbyter erfarenheter med varandra och andra. Vi vill att barnens naturliga nyfikenhet och intresse alltid ska uppmuntras.

Kunskap
Vi kan barns utveckling och lärande, och vi vill alltid sätta kunskap i fokus när vi driver vår verksamhet.