Matematik och datalogiskt tänkande


Enligt förskolans läroplan skall barnen:

”utveckla sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring”,

”utveckla sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar”,

”utveckla sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp”,

”utveckla sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang”.

Hos oss låter vi matematik vara ett frekvent ämne som genomsyrar vardagens situationer. Att erbjuda aktiviteter som uppmanar till logiskt tänkande, lägesbeskrivningar, avstånd, tid men också strategitänk, klassificeringar, sortering och stapeldiagram. Vi vill även erbjuda ett rikt och varierat material som uppmanar barnen att ta egna initiativ till att utveckla matematik inom volym, möta, väga, längs och att ta tid.

Detta läsår är ett av våra fokusområden programmering & datalogiskt tänkande, som kan ses som en form av matematik och även ett sätt att arbeta med teknik i vardagen. Förskolans läroplan säger även att barnen skall”utveckla sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar”.

Varför har vi valt datalogiskt tänkande som ett fokusområde? Vi vill ge barnen rätt verktyg för en bra start kring detta området: datalogiskt tänkande är ett sätt att lära barnen att tänka kreativt och att få ett logiskt tänkande. Vi vill att barnen ska träna matematik på ett annorlunda sätt, att tänka utanför boxen, att utveckla strategier, att tänka fler steg i taget, att samarbeta och att lära sig turtagning samt att utveckla färdigheter i att använda digitala verktyg och att barnen ansvarsfullt ska kunna förhålla sig till dessa. Förskolan vill arbeta efter att pedagogik, teknik och sammanhang tillsammans ska utvecklas och att det blir ett naturligt inslag i verksamheten.  Enligt Digitaliseringskommissionen (mer info se Förskolesummit via Stockholm Stad 15 juni 2017) måste förskolan hänga med i den digitala utvecklingen och dess påverkan på barnens liv för att barnen ska kunna få en bra start i skolan. Förskolan måste bidra till att barnen utvecklar en förståelse, en förmåga och ett ansvarsfullt förhållningssätt kopplat till dagens digitala utveckling.

Exempel på hur vi arbetar vi med datalogiskt tänkande:
Kartan:

  • Börja använda programeringskort (pilar)
  • Börja använda rörelsekort (som klapp, hopp)
  • Börja läsa sagor via Lärplatta och projektor, och som ska vara tillgängliga för barnen
  • Påvisa i förskolans appen en gång i månaden för vårdnadshavarae

Kompassen:

  • Fortsätta arbetet från förgående år kring programmering
  • Få in labyrinter till robotar
  • Börja jobba med QR-koder
  • Påvisa i förskoleappen en gång i månaden för vårdnadshavare

Tillsammans tittar vi pedagoger även på en film om datalogiskt tänkande på ett APT för kompetensutveckling.