Språk, lärande och identitetsutveckling hänger nära samman


“Språk, lärande och identitetsutveckling hänger nära samman. Förskolan ska därför lägga stor vikt vid att stimulera barnens språkutveckling i svenska, genom att uppmuntra och ta tillvara deras nyfikenhet och intresse för att kommunicera på olika sätt. Barnen ska erbjudas en stimulerande miljö där de får förutsättningar att utveckla sitt språk genom att lyssna till högläsning och samtala om litteratur och andra texter. Utbildningen ska ge barnen förutsättningar att kunna tänka, lära och kommunicera i olika sammanhang och för skilda syften” Lpfö18 

Bilden ovan är från Kompassen, vår avdelning för de lite äldre barnen, där vi just nu arbetar med projektet Luft. Vi började projektet med att ställa frågan till barnen: Vad är luft? Barnen svarade: Luften är osynlig men vi känner den, luften är gas som man andas, vinden blåsten och de vi andas är luft, de finns varm och kall luft när de möts blir de dimma eller på sommaren åska. Vi frågade vad som behöver luft för att flyga. Barnen svarade: Raketer, flygplan, löv flyger med vinden, fjärilar flyger med vinden, änglar, älvor, helikopter, fladdermöss och fåglar. Allt behöver luft enligt barnen, de behövs både upp, ner och luft åt sidan för att kunna sväva och flyga. Fortsättning följer! Detta är ett exempel på hur vi kan arbeta för att ge barnen möjlighet att utveckla ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmågan att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften, en del av målområdet språk & kommunikation.

På Kompassen har vi även introducerat reflektionssamlingar där vi berättar våra tankar och idéer, och lyssnar aktivt på andras tankar och idéer. Dramatiserar och berättar/återberättar sagor tillsammans både i större och mindre grupp. Introducerar lärplattan och hur vi ska arbeta med den vid språk & kommunikation. Vi belyser vilka andra språk som finns ibland barnen på Kompassen och tar hjälp av föräldrar tex sagor och sånger, hur vi säger olika ord från de olika språken. Vi visar på i samlingen vikten av att alla får vara delaktiga. Barnen får ta med en bok hemifrån (bokpåse) som läses upp och barnen blir därefter inervjuade om bla varför hen valde just denna bok. 

På Kartan, vår småbarnsavdelning, har vi också barn som pratar andra språk och där lär vi oss tillsammans olika uttryck och räknar så att man fortsätter att utveckla språkinlärning. Varannan vecka har ett barn med sig bokpåse och som i sin tur tar med sig en bok hemifrån för att utöka språkkompetensen. I samlingen ger vi utrymme till barnen att kunna ha inflytande som att t.ex. berätta om händelser. Arbeta med att upptäcka i miljön efter t.ex. bokstäver och träna på alfabetet. Arbetar mycket med ordinlärning och med lärplattan för att berika språkinlärning. Vi använder oss av teknik och skapande i språk.