Barngruppen och samspelet mellan barnen är en viktig och aktiv del i barnens utveckling


Jollen ser läroplansområdet socialt samspel som grunden till allt; barngruppen och samspelet mellan barnen är en viktig och aktiv del i barnens utveckling och lärande i förskolan. Det finns många olika sätt att arbeta med detta viktiga område exempelvis i introduktionen, med ett gemensamt förhållningssätt, i rutinerna vid blöjbyten och andra rutinsituationer, med sagor och berättelser, reflektionssamlingar, samarbetslekar, m.m.

I fotografierna ovan ser ni ett exempel från Kompassen när vi var i skogen och plockade med oss naturmaterial hem och tillverkat en egen skog tillsammans. Det finns berg, träd och småsjöar i vår skogen där både dinosaurier, människor och olika djur trivs. Alla får vara med i vår skog och ingen behöver vara rädd enligt barnen. Barnen leker efter egna erfarenheter som de fått till sig av djur och växter i skogen.

Förskolans läroplan säger exempelvis:

Barngruppen och samspelet mellan barnen är en viktig och aktiv del i barnens utveckling och lärande i förskolan. Undervisningen ska baseras på såväl att barnen lär tillsammans och av varandra som samspelet mellan vuxna och barn. Alla som ingår i arbetslaget ska därför vara uppmärksamma på alla barns möjligheter till samspel mellan enskilda barn, i barngruppen och med de vuxna” Lpfö18 

“Utbildningen ska ge barnen möjlighet att utveckla sin förmåga till empati och omtanke om andra genom att uppmuntra och stärka deras medkänsla och inlevelse i andra människors situation. Utbildningen ska präglas av öppenhet och respekt för skillnader i människors uppfattningar och levnadssätt. Den ska ge barnen möjlighet att på olika sätt få reflektera över och dela sina tankar om livsfrågor” Lpfö18 

Såhär i början av terminen är det även dags att presentera Jollens fokusområden för året – alltså vilka ämnen/områden som vi på förskolan kommer att arbeta extra med. Dessa är framtagna utifrån verksamhetsberättelsen och vårens interna verksamhetsanalys där barns, pedagogers och föräldrars röster finns representerade.

Under läsåret kommer alla läroplanens områden att beröras men vi fokuserar extra på våra fokusområden som kommer att vara digital kompetens, pedagogisk dokumentation samt samverkan Förskola – Hem.