Årets fokusområden på Raketen


Nu vill vi passa på att presentera läsårets fokusområden – alltså vilka ämnen/områden som vi på förskolan kommer att arbeta extra med. Dessa är framtagna utifrån verksamhetsberättelsen och vårens interna verksamhetsanalys där barns, pedagogers och föräldrars röster finns representerade.

Under läsåret kommer alla läroplanens områden att beröras men vi fokuserar extra på våra fokusområden som kommer att vara datalogiskt tänkande, språk och genus.

Datalogiskt tänkande

Enligt Läroplanen för förskolan 98, rev.2016:  ska förskolan sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar”. I den kvalitetsindikator vi pedagoger använder för att årligen utvärdera vår verksamhet står det ”att IKT  (informations- och kommunikationsteknik) ska vara tillgängligt för barnen och att det ska användas delvis i olika aktiviteter”.

Med utgångspunkt i dessa övergripande mål vill vi ge barnen rätt verktyg för en bra start kring området datalogiskt tänkande. Datalogiskt tänkande är ett sätt att lära barnen att tänka kreativt och att få ett logiskt tänkande. Vi vill att barnen ska träna matematik på ett annorlunda sätt, att tänka utanför boxen, att utveckla strategier, att tänka fler steg i taget, att samarbeta och att lära sig turtagning samt att utveckla färdigheter att använda digitala verktyg och att dem ansvarsfullt kan förhålla sig till detta. Förskolan vill arbeta efter att pedagogik, teknik och sammanhang tillsammans ska utvecklas och att det blir ett naturligt inslag i verksamheten.  

Genus

Vuxnas sätt att bemöta flickor och pojkar liksom de krav och förväntningar som ställs på dem bidrar till att forma flickors och pojkars uppfattning om vad som är kvinnligt och manligt.  Enligt läroplanen för förskolan“Verksamheten ska syfta till att barnens förmåga till empati och omtanke om andra utvecklas, liksom öppenhet och respekt för skillnader i människors uppfattningar och levnadssätt. Vuxnas sätt att bemöta flickor och pojkar liksom de krav och förväntningar som ställs på dem bidrar till att forma flickors och pojkars uppfattning om vad som är kvinnligt och manligt. Förskolan ska motverka traditionella könsmönster och könsroller. Flickor och pojkar ska i förskolan ha samma möjligheter att pröva och utveckla förmågor och intressen utan begränsningar utifrån stereotypa könsroller” .

Med utgångspunkt i detta övergripande mål har vi valt genus som ett fokusområde i år. Pedagoger ska motverka de traditionella könsmönstren och stereotypa könsroller. Vi ska involvera vårt arbete redan med de yngsta barn för att främja deras förståelse och bilda självklarhet att flickor och pojkar är lika mycket värda och att alla har rätten till att vara som de vill och leka med vad de vill. Pedagoger ska ge alla barn möjlighet att utvecklas som de individer de faktiskt är. För att barnen får möjlighet att utveckla som individer och uppleva allas lika värde ska pedagoger undvika att berömma flickor utifrån utseendes skull och pojkar utifrån prestationsförmåga. Barnen ska få uppmärksamhet och hjälp utifrån egna behov och inte könsrelaterad. Vi ska erbjuda en rik miljön med olika material att välja mellan och möblering utan gömda könskoder, alla får möjlighet att använda rummet och det pedagogiskt material ska vara varierad och blandad.

Språk

I enlighet med läroplanen för förskolan Lpfö98, rev.2016:“Varje barn ska få möjlighet att utveckla ett nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra, varje barn ska få möjlighet att utveckla intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner, varje barn ska få möjlighet att utveckla intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa, varje barn ska få möjlighet att tillägna sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld, varje barn ska få möjlighet utveckla sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv” .

Med utgångspunkt i detta övergripande mål har vi valt språk som ett tredje fokusområde i år. Pedagoger på förskolan vill öka tillgänglighet av barnlitteraturen, vill erbjuda barnen fler tillfällen där högläsning och boksamtal får plats. Vi arbetar medvetet i alla situationer med språkinlärning. Vi ger barnen möjlighet att utveckla och berika sitt språk framför allt genom lek och samtal men även genom sagor, sång, rim och ramsor. Vi ska erbjuda barnen möjligheter att arbeta i mindre grupper med kompletterade språkstöd i form av bilder och tecken.