Leken är grunden till barns lärande och utveckling hos oss


Raketen ser läroplansområdet identitet, integritet och socialt samspel som grunden till allt. Att skapa trygghet och ett öppet klimat så att barnen vågar och vill ta plats i verksamheten och bland sina kompisar, men också att visa respekt inför varandra med ett tillåtande förhållningssätt. Att jobba med gruppstärkande lekar, som till exempel brottning för att lära sig hur man kan ta i varandra på olika sätt. Sociala relationer och kamrater har en viktig roll och alla barn ska känna sig trygga och uppleva känslan av att göra framsteg, övervinna svårigheter och vara en tillgång i gruppen på förskolan. Leken är grunden till barns lärande och utveckling hos oss. Det är genom leken som barnet utvecklar förståelse för såväl sig själv som för sin omgivning. Eget val i den fria leken har därför ett stort och viktigt utrymme hos oss. Då utmanas och utvecklas det sociala samspelet, fantasin, turtagning, självkänsla och mycket mer. Vi kommer att fortsätta tydligt arbete med barns integritet på förskolan under 2018 (se mer under www.förskolebrevet.se).

Enligt förskolans läroplan ska ”förskolan ska ta till vara och utveckla barnens förmåga till ansvarskänsla och social handlingsberedskap, så att solidaritet och tolerans tidigt grundläggs.  Förskolan ska uppmuntra och stärka barnens medkänsla och inlevelse i andra människors situation. Verksamheten ska syfta till att barnens förmåga till empati och omtanke om andra utvecklas, liksom öppenhet och respekt för skillnader i människors uppfattningar och levnadssätt. Barns behov av att på olika sätt få reflektera över och dela sina tankar om livsfrågor med andra ska stödjas” . I den reviderade läroplanen lpfö 98/18, som träder i kraft 190701, så skrivs barnens rätt till kroppslig och personlig integritet för första gången in. I ett mål för förskolan betonas att varje barn ska få förutsättningar att utveckla medvetenhet om rätten till sin integritet.