Glad Lucia med sång, rim och ramsor


Idag är det Lucia och vi firar traditionsenligt på förskolan. Lucia är ju en möjlighet att arbeta med språk och kommunikation med barnen; genom sång, rim och ramsor. Vi vill önska en riktigt trevlig Lucia och passa på att berätta om hur vi arbetar med området språk och kommunikation.

Enligt förskolans läroplanen ska barnen “tillägna sig och nyansera innebörden i begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld, utveckla sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöka förstå andras perspektiv, utveckla nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra, utveckla intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner, utveckla intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa” .

På Raketen arbetar vi medvetet i alla situationer med språkinlärning. Vi ger barnen möjlighet att utveckla och berika sitt språk framför allt genom lek och samtal men även genom sagor, sång, rim och ramsor. Hos oss finns ett välfungerande arbetssätt som startar i våra yngre barngrupper med kompletterande språkstöd i form av bilder och tecken. Vår grund är att vi pedagoger använder alla situationer i vardagen som lär tillfällen för att på så sätt ge barnen goda förutsättningar för ett rikt språk. Vårt arbete med språkutveckling startar redan innan barnen har ett talspråk, vi jobbar med meningsuppbyggnad, ordförståelse och begrepp vilka används i alla vardagliga situationer, exempelvis vid den fria leken, av- påklädning, måltider, utflykter och grupparbeten. Vi tycker att det är viktigt för barnet att kunna göra sig förstådd, kunna uttrycka sina känslor, tankar och reflektera över sina handlingar. Vi arbetar medvetet att ge både pojkar och flickor samma förutsättningar att uttrycka sig språkligt. Att arbete utifrån genusperspektiv handlar för oss om att behandla individer på ett individuellt sätt oavsett kön. Vi strävar efter att barnen som har annat modersmål än svenska möjlighet att utöva det svenska språket men också sitt modersmål i vardagens situationer i samarbete med vårdnadshavare. Ett temainriktat arbetssätt fördjupar språkkunskaperna inom området. Vi fortsätter använda oss av TAKK (tecken som stöd för det talade språket) som ett naturligt inslag i verksamheten.  Språk är även ett av läsårets fokusområden här på Raketen, så det är något vi lägger extra mycket vikt vid under läsåret!