Barn lär genom leken


Under det gångna månaden har vi arbetat för att bedriva vår utbildning och undervisning som vanligt i så stor utsträckning som möjligt, och vi tackar för ert samarbete kring detta!

Vi har vidtagit flertalet åtgärder givet rådande situation i vårt samhälle, en av dessa är att vi lägger en ännu större del av vår verksamhet utomhus – och vad passar då inte bättre än vårt månadstema lek & rörelse?

Leken är grundläggande i förskolans verksamhet. Leken lyfts fram som det som ska prägla förskolan och vi säger ofta att leken är en av de faktorer som särskiljer förskolans pedagogik från skolans.

Det finns så mycket viktigt som ryms i leken. Leken är exempelvis livsviktig för barnets sociala kompetens. Vi bygger lärmiljöer och skapar arbetssätt som främjar lek. Vi strävar efter att finnas nära barnen såväl vid planerade lekstunder som i den spontana fria leken för att stötta och utmana barnen utifrån deras individuella förutsättningar. Vi som pedagoger finns närvarande i leken vid behov, ger barnen tid och utrymme till lek, inte avbryta, vara lyhörda till lekens regler. Vi vill ge barnen tid och utrymme för leken, att vi som pedagoger förstår lekens värde för barnens utveckling och att det är där de bearbetar händelser. Vi ska arbeta aktivt för att alla barn ska genom leken, få ökad förståelse för varandra, kunna bearbeta upplevelser, känslor och önskemål, samt att skapa lekförhållande som gör att det blir naturligt för alla barn att se till att leka med just, alla barn.