Barngruppen och samspelet mellan barnen är en viktig och aktiv del i barnens utveckling


Raketen ser läroplansområdet socialt samspel som grunden till allt; barngruppen och samspelet mellan barnen är en viktig och aktiv del i barnens utveckling och lärande i förskolan. Det finns många olika sätt att arbeta med detta viktiga område exempelvis att öva på att städa och hålla fint, gruppstärkande lekar, samtal och konflikthantering, att vi vuxna agerar som förebilder, att alla barn ska bli lyssnade på, TAKK och bildstöd, att barnen har ansvarssysslor t.ex. har vi en Matvärd och en Frökens hjälpreda, m.m.

I ovan fotografier ser ni när Tellus var iväg till en närliggande park; ”Klätterparken” efter att barnen uttryckte önskemål om detta. Då vi jobbar mycket med demokratiskt tänkande och socialt samspel så fick barnen bestämma. I Klätterparken har många svårt att klättra då benen inte hunnit växa sig så långa ännu, men det betyder bara att man måste hjälpa varandra mer, tex en hjälpande hand eller en liten putt i rumpan på varandra för att klara att komma upp. De stöttade och hjälpte varandra väldigt bra. Motorik och inte minst turtagning är annat som tränas på i denna park. Att vänta på sin tur är inte alltid då lätt men det är en viktig att förstå detta och något som man får träna och lära.

Förskolans läroplan säger exempelvis:

Barngruppen och samspelet mellan barnen är en viktig och aktiv del i barnens utveckling och lärande i förskolan. Undervisningen ska baseras på såväl att barnen lär tillsammans och av varandra som samspelet mellan vuxna och barn. Alla som ingår i arbetslaget ska därför vara uppmärksamma på alla barns möjligheter till samspel mellan enskilda barn, i barngruppen och med de vuxna” Lpfö18 

“Utbildningen ska ge barnen möjlighet att utveckla sin förmåga till empati och omtanke om andra genom att uppmuntra och stärka deras medkänsla och inlevelse i andra människors situation. Utbildningen ska präglas av öppenhet och respekt för skillnader i människors uppfattningar och levnadssätt. Den ska ge barnen möjlighet att på olika sätt få reflektera över och dela sina tankar om livsfrågor” Lpfö18 

Såhär i början av terminen är det även dags att presentera Raketens fokusområden för året – alltså vilka ämnen/områden som vi på förskolan kommer att arbeta extra med. Dessa är framtagna utifrån verksamhetsberättelsen och vårens interna verksamhetsanalys där barns, pedagogers och föräldrars röster finns representerade.

Under läsåret kommer alla läroplanens områden att beröras men vi fokuserar extra på våra fokusområden som kommer att vara digital kompetenssamverkan Förskola – Hem samt förskolans profilområden “Utomhuspedagogik, kultur, matematik” .