Besök av författaren Carin Wirsén


Språk, lärande och identitetsutveckling hänger nära samman. Förskolan ska därför lägga stor vikt vid att stimulera barnens språkutveckling i svenska, genom att uppmuntra och ta tillvara deras nyfikenhet och intresse för att kommunicera på olika sätt. Barnen ska erbjudas en  stimulerande miljö där de får förutsättningar att utveckla sitt språk genom att lyssna till högläsning och samtala om litteratur och andra texter. Barn med annat modersmål än svenska ska ges möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål. Förskolans läroplan har flera mål kopplat till målområdet språk och kommunikation, ett otroligt viktigt målområde under barnens förskoletid.

Bilderna ovan är från en av våra småbarnsavdelningar Luna, från en dag när vi stannade kvar på gården och och tog ut lite böcker att läsa för barnen. Vi har lånat en hel del böcker av Stina och Carin Wirsén, som vi kommer läsa inför vårt besök av bilderboksförfattaren Carin Wirsén. Hon kommer hit till förskolan och berättar om sina böcker torsdagen den 24 oktober, vi ser fram emot besöket. Carin Wirsén säger att när hon skriver är drivfjädern det stora intresset för barns tidiga språkutveckling och begreppsbildning. Hennes motto är att barndomen går inte i repris. Läs gärna med om Carin Wirsén här.

Läs gärna mer om hur vi arbetar med målområdet språk & kommunikation i vår verksamhetsplan!