Matematik och datalogiskt tänkande


Enligt förskolans läroplan skall barnen:

”utveckla sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring”,

”utveckla sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar”,

”utveckla sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp”,

”utveckla sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang”.

Hos oss låter vi matematik vara ett förekommande ämne som sker frekvent i vardagens situationer. Att arbeta utanför ”boxen” och få in det logiska tänkandet, och att arbeta med naturmaterial som sand, kottar, pinnar där vi räknar men också för att se skillnader, lägespositioner, väger m.m. Ett annat exempel är att prata om matematik och dess begrepp där barnen också får öva på problemlösning.

Detta läsår är ett av våra fokusområden datalogiskt tänkande, som kan ses som en form av matematik och även ett sätt att arbeta med teknik i vardagen. Förskolans läroplan säger även att barnen skall”utveckla sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar”.

Varför har vi valt datalogiskt tänkande som ett fokusområde? Vi vill ge barnen rätt verktyg för en bra start kring detta området: datalogiskt tänkande är ett sätt att lära barnen att tänka kreativt och att få ett logiskt tänkande. Vi vill att barnen ska träna matematik på ett annorlunda sätt, att tänka utanför boxen, att utveckla strategier, att tänka fler steg i taget, att samarbeta och att lära sig turtagning samt att utveckla färdigheter i att använda digitala verktyg och att barnen ansvarsfullt ska kunna förhålla sig till dessa. Förskolan vill arbeta efter att pedagogik, teknik och sammanhang tillsammans ska utvecklas och att det blir ett naturligt inslag i verksamheten.  Enligt Digitaliseringskommissionen (mer info se Förskolesummit via Stockholm Stad 15 juni 2017) måste förskolan hänga med i den digitala utvecklingen och dess påverkan på barnens liv för att barnen ska kunna få en bra start i skolan. Förskolan måste bidra till att barnen utvecklar en förståelse, en förmåga och ett ansvarsfullt förhållningssätt kopplat till dagens digitala utveckling.

Exempel på hur vi arbetar vi med datalogiskt tänkande:

  • Tittar på film kring datalogiskt tänkande som kompetensutveckling för pedagoger
  • Hoppetossa-dagen i augusti 2017 hade ett tydligt fokus på datalogiskt tänkande som kompetensutveckling för oss pedagoger
  • Använda relevanta appar för sin ålder på barngrupp i varje avdelning
  • Låta digitala verktyg vara synligt i verksamheten och som valbara aktiviteter i verksamheten
  • Besöka Hoppetossa Jollen för ett studiebesök som kompetensutveckling för oss pedagoger. Den/dem som besöker Jollen ska sedan delge övriga i personalgruppen det man fick ut av studiebesöket
  • Genom förskolans app ge uppdatering till vårdnadshavare en gång i månaden kring arbetet inom området
  • Varje avdelning arbetar med programmeringskort både i aktiviteter inomhus som utomhus
  • För våra två avdelningar med äldre barn, påbörjar vi arbetet med Blue-bot