Utomhuspedagogik och rörelse samt Datalogiskt tänkande


På vårt senaste föräldramöte presenterade vi vår verksamhetsplan för detta läsår.  Verksamhetsplanen finns till för att vi har en läroplan för förskolan och vi ska arbeta med samtliga områden under barnens tid på förskolan. I verksamhetsplanen finns mål från läroplanen, och visioner från Hoppetossa. Förutom målen står det hur vi ska arbeta för måluppfyllelse, hur det ska dokumenteras och utvärderas. Verksamhetsplanen är skriven så att pedagogerna ska veta i vilken riktning vi ska åt, men även för att Raketens föräldrar ska få en bra inblick i hur vi arbetar med era barn och vart vi vill.

Raketen arbetar självfallet med samtliga områden från läroplanen men i årets verksamhetsplan har vi valt att lyfta ut två fokusområden; Utomhuspedagogik och rörelse samt Datalogiskt tänkande.

Utomhuspedagogik och rörelse

Vi vill att barnen ska stärkas i att leka och lära utomhus och i naturen som en naturlig och självklar del i utvecklingen samt att stärka förskolans pedagogiska inriktning (utomhuspedagogik och rörelse) ytterligare. Exempel på aktiviteter som vi vill genomföra är att ha en idrottsdag varje termin, vara ute minst en gång per dag, gå till skogen minst en gång i veckan, ha en strukturerad rörelseaktivitet en gång i månaden, mellan kl. 8-9 varje morgon ska det finnas minst två pedagogiska stationer på gården, etc.

Varför vill vi då fokusera på detta? Det finns en studie på att barn rör sig för lite i dagens samhälle och att de behöver minst 60 min per dag att röra sig aktivt enligt Karolinska Institutet (https://www.svt.se/nyheter/inrikes/fyraaringar-ror-sig-for-lite), varför vi tycker rörelse är viktigt. Enligt infektionsguiden (http://www.infektionsguiden.se/infektioner-hos-barn/smitta-hos-barn/) ska man vara ute regelbundet för att minska mängden bakterier och virus samt att öka motståndskraften, vilket är en av anledningarna till att utomhuspedagogik är viktigt. Vidare finns det flertalet läroplansmål som faller in under detta område såsom ”barnen ska kunna växla mellan olika aktiviteter under dagen. Verksamheten ska ge utrymme för barnens egna planer, fantasi och kreativitet i lek och lärande såväl inomhus som utomhus. Utomhusvistelsen bör ge möjlighet till lek och andra aktiviteter både i planerad miljö och i naturmiljö”.

 

Datalogiskt tänkande

Raketen vill ge barnen rätt verktyg för en bra start kring området digital kompetens. Datalogiskt tänkande är ett sätt att lära barnen att tänka kreativt och att få ett logiskt tänkande. Vi vill att barnen ska träna matematik på ett annorlunda sätt, att tänka utanför boxen, att utveckla strategier, att tänka fler steg i taget, att samarbeta och att lära sig turtagning samt att utveckla färdigheter att använda digitala verktyg och att de ansvarsfullt kan förhålla sig till detta. Vi vill arbeta efter att pedagogik, teknik och sammanhang tillsammans ska utvecklas och att det blir ett naturligt inslag i vår verksamhet. Exempel på aktiviteter som vi vill genomföra är att låta digitala verktyg vara synligt i verksamheten och som valbara aktiviteter i verksamheten, att varje avdelning arbetar med programmeringskort både i aktiviteter inomhus som utomhus, att våra två avdelningar med äldre barn påbörja arbetet med Blue-bot, etc.

Varför vill vi då fokusera på detta? Enligt Digitaliseringskommissionen (Förskolesummit via Stockholm Stad 15 juni 2017) måste förskolan hänga med i den digitala utvecklingen och dess påverkan på ens liv för att barnen ska få en bra start i skolan. De fortsätter med att förskolan måste bidra till att barnen utvecklar en förståelse, en förmåga och ett ansvarsfullt förhållningssätt kopplat till dagens digitala utveckling. Även inom detta fokusområde finns läroplansmål som faller in såsom ”barnen ska utveckla sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar”. Vidare väntar vi en revidering av läroplanen under mars 2018 som ska ta höjd för förskolans arbete med digital kompetens, och på detta sätt är vi förberedda för den förändringen.