Språk och kommunikation


Enligt Läroplanen för förskolan skall barnen:

”tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld”,

”utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv”,

”utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra”,

”utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner”,

”utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa”.

Vår förskola arbetar utifrån varje barn och enligt vår Plan för flerspråkighet, som också innebär språksamtal och språkkartläggning. Att samtala och benämna det som sker och det man ser i kommunikation tillsammans. Att läsa böcker och samtala om bilder, att sjunga, rim och ramsor. Att vara närvarande pedagoger och ge förutsättningar för varje barn att utöva språk som en naturlig del i alla våra områden. Att ge de barn som har annat modersmål än svenska möjlighet att utöva det svenska språket men också sitt modersmål i vardagens situationer i samarbete med vårdnadshavare. Ett temainriktat arbetssätt fördjupar språkkunskaperna inom området. Fortsätta använda oss av TAKK (tecken som stöd för det talade språket) som ett naturligt inslag i verksamheten.