Den viktiga leken och trevlig sommar!


Leken är grundläggande i förskolans verksamhet. Leken lyfts fram som det som ska prägla förskolan och vi säger ofta att leken är en av de faktorer som särskiljer förskolans pedagogik från skolans. I förskolans nya läroplan har leken ett eget kapitel, ”lek är grunden för utveckling, lärande och välbefinnande”, och FN:s barnkonvention säger att alla barn har rätt till lek. Barns lek måste få utrymme och vi vuxna behöver visa att den är betydelsefull!

Det finns så mycket viktigt som ryms i leken. Leken är exempelvis livsviktig för barnets sociala kompetens. Att barn  en får leka och utveckla social kompetens i samspel med andra är själva essensen i förskolan. När förskolan erbjuder utbildning genom undervisning utgår vi från leken. Vi bygger lärmiljöer och skapar arbetssätt som främjar lek. Det handlar inte om att välja det ena eller det andra – barn lär genom leken och lek är ett ypperligt sätt att använda sig av för barns tidiga lärande.

I förskolans nya läroplan har leken fått ett helt eget kapitel:
Lek är grunden för utveckling, lärande och välbefinnande 

För barn är det lek i sig som är viktigt. I lek får barnen möjlighet att imitera, fantisera och bearbeta intryck. På så sätt kan de bilda sig en uppfattning om sig själva och andra människor. Lek stimulerar fantasi och inlevelse. Lek kan också utmana och stimulera barnens motorik, kommunikation, samarbete och problemlösning samt förmåga att tänka i bilder och symboler. Därför är det viktigt att ge barnen tid, rum och ro att hitta på lekar, experimentera och uppleva. Lek ska ha en central plats i utbildningen. Ett förhållningssätt hos alla som ingår i arbetslaget och en miljö som uppmuntrar till lek bekräftar lekens betydelse för barnens utveckling, lärande och välbefinnande. Barnen ska ges förutsättningar både för lek som de själva tar initiativ till och som någon i arbetslaget introducerar. Alla barn ska ges möjlighet att delta i gemensamma lekar utifrån sina förutsättningar och sin förmåga. När någon i arbetslaget följer eller leder lek på lämpligt sätt, antingen utanför leken eller genom att själva delta, kan faktorer som begränsar leken uppmärksammas samt arbetssätt och miljöer som främjar lek utvecklas. Genom en aktiv närvaro är det möjligt att stödja kommunikationen mellan barnen samt förebygga och hantera konflikter.

Vi avslutar med ett fotografi från när vi firade Förskolans dag i maj,då hela Jollen var i Observatorielunden och firade. Vi kollade på olika utställningar, testade aktiviteter och träffade massa andra förskolebarn. Med detta blogginlägg vill vi även önska trevlig sommar! Vi erbjuder barnomsorg i sommar enligt barnomsorgsbehovet, men här på bloggen tar vi nu ett sommaruppehåll. Ha en underbar sommar med mycket lek, och tack för ett fint läsår!