Årets fokusområden på Hoppetossa Skeppet


Nu är hösten verkligen igång och vi önskar alla familjer varmt välkomna till det nya läsåret!

Vi vill även passa på att presentera läsårets fokusområden – alltså vilka ämnen/områden som vi på förskolan kommer att arbeta extra med detta läsår. Dessa är framtagna utifrån verksamhetsberättelsen och vårens interna verksamhetsanalys där barns, pedagogers och föräldrars röster finns representerade.

Under läsåret kommer alla läroplanens områden att beröras men vi fokuserar extra på digital kompetens, samsyn och trygghet på förskolan och samverkan förskola hem.

Digital kompetens
Digital kompetens blir i grunden en demokratifråga i vår snabbt föränderlig värld med ökad digitalisering. Utbildningen i förskolan ska lägga grunden till en adekvat digital kompetens hos barnen, som sedan fördjupas i de skolformer som följer därefter. Detta är ett område vi både vill, och behöver, fördjupa på Skeppet under kommande läsår. Digitalisering i förskolan handlar inte om att barnen ska sitta mer framför skärmar, utan istället gör vi i förskolan medvetna val genom att använda oss av ett varierat utbud av aktiviteter!

Samsyn och trygghet på förskolan
Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Att vår verksamhet är trygg och säker är grunden till allt, och att vi pedagoger har en samsyn kring det pedagogiska uppdraget, värdegrund och verksamhet är en nyckel för att möjliggöra detta. Då Skeppet är en relativt nyöppnad förskola är flera av pedagogerna nya för varandra, varför vi vill ha detta område som en röd tråd genom hela det kommande läsåret.

Samverkan förskola hem
För att skapa bästa möjliga förutsättningar för att barnen ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt ska förskolan samarbeta på ett nära och förtroendefullt sätt med hemmen, och vi vill säkerställa en bra kommunikation och dialog med alla familjer. Det kan exempelvis handla om att utveckla en tillitsfull relation, utvecklingssamtalens innehåll, fortlöpande visa och informera om verksamheten i förskolan, m.m.

Vi vill även informera om att vi fr.o.m denna läsår kommer göra färre av dessa blogginlägg. Sedan Skeppet öppnade har vi haft Tyra-appen i vår förskola, som vi ser som vår primära digitala kommunikationskanal till vårdnadshavare med barn i vår förskola. Vi kommer således minska på dessa blogginlägg till enbart några få per läsår.