Pedagogik och verksamhet

Vår verksamhet samt utbildning grundar sig i förskolans läroplan, Lpfö18, skollagen samt FN:s Barnkonvention. Förskolan vilar på demokratins grund. Vi lägger grunden för ett livslångt lärande med en verksamhet som är rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar.

Med ett temainriktat arbetssätt kan barnens lärande bli mångsidigt och sammanhängande (Förskolans läroplan, Lpfö18). På Skeppet vill vi arbeta tematiskt efter barnens intressen och följa barnen i deras utveckling genom att dokumentera, reflektera och analysera det som vi planerar, men även det spontana lärandet som sker. Temaarbetet sträcker sig över några veckor för att barnen ska kunna fördjupa sina kunskaper inom området och för att vi pedagoger ska ha möjlighet att undervisa inom temat på ett mångsidigt sätt.

Vi uppskattar vår gård, men självfallet också alla omkringliggande parker och grönområden som lämpar sig för trevliga utflykter. Även andra utflykter sker som exempelvis till biblioteket för att låna böcker. Vi har roligt med barnen samtidigt som vi undervisar dem om olika fenomen i våra dagliga samtal med dem.

Vi arbetar aktivt kring kost och måltider på förskolan, och vi serverar varierande och näringsrika måltider jämt fördelat över dagen. Vi arbetar för att ge en god grund för bra matvanor för varje barn, där barnen ges möjlighet till inflytande men också säkerställande av goda pedagogiska samtal tillsammans med pedagogerna utifrån de vuxnas roll som goda förebilder.

Lärmiljön i förskolan består inte bara av en fysisk miljö, utan även av en social miljö och en pedagogisk miljö som tillsammans skapar förutsättningar för lärande (Hållbara lärmiljöer i förskolan, Nacka Kommun). När de tre delarna är i samklang är förutsättningarna för barnets utbildning mest gynnsam. I social miljö ingår till exempel den gemenskap och det sammanhang som barnet befinner sig i och de attityder som finns i barnets närhet. I pedagogisk miljö ingår bland annat den pedagogik vi använder och de verktyg som vi erbjuder för lärande. 

Välkomna till oss!