Pedagogisk inriktning

Pedagogiskt arbete och huvudinriktning

Vi ser lärandet som en process. Barnen ges därför gott om tid och möjligheter att undersöka och utforska sin omvärld i samspel med andra, men också i samverkan med miljö och material. Deras teorier och hypoteser efterfrågas, prövas och leder lärandeprocesserna vidare. Ett utforskande arbetssätt stärker barnens självkänsla och ger dem lekfullt utrymme att utvecklas och växa i sin takt.

I vår verksamhet är det barnens behov och intressen som är med och styr utbildningens innehåll. Detta innebär att vi aktivt lyssnar, observerar och reflekterar över verksamheten. Vi dokumenterar och reflekterar tillsammans i arbetslaget för att få en genomtänkt pedagogisk verksamhet utifrån barnens perspektiv. 

Våra nuvarande fokusområden

 • Hållbar utveckling
  • Social
  • Ekonomisk
  • Ekologisk
 • Språk
 • Musik

Hållbar utveckling

Vi har anslutit oss till Grön Flagg via Håll Sverige Rent, och läsåret 2022/23 blev vår verksamhet certifierad enligt standarden för Grön Flagg.

Vi arbetar med Allemansrätten utifrån Livsstil och hälsa kopplat till Barnkonventionen samt Hav och Vatten och utveckling av vår gård med odling och rörelse

Vi ser till att barnen får komma ut i och uppleva naturen, här ger vi möjligheter att utveckla kunskaper om hur de olika val som människor gör kan bidra till en hållbar utveckling, och att värna allemansrätten.

Att involvera utomhuspedagogik i undervisningen ger barnen ytterligare stimulans och inspiration. Att flytta ut aktiviteter och undervisning sätter fart på alla sinnen och hjälper många barn att hitta sina egna nya vägar till kunskap.

Språk

Vi arbetar med vårt fokusområde Språk då vi ser att våra barn utvecklar ett större ordförråd samt ordförståelse. Barnens språkutveckling ska genomsyra allt vi gör i:

 

 • Litteratur i projekt och teman
 • Bibliotek, inne samt ute. Besök av Bokbussen
 • Vi sätter ord på det vi gör och upplever i dagliga samtal 
 • Vi svarar med hela meningar och använder oss av ett adekvat språk
 • Före Bornholm samlingar/arbete, arbete i språkgrupper 
 • Aktiv högläsning, samtal om litteratur och bilder
 • Bokpåsen, ett samarbete med barn och familjer 
 • Polyglutt, en inläsningstjänst vi prenumererar på. I Polyglutt finns fler än 2500 böcker på svenska och 60 språk inkl. TAKK -Tecken som Alternativ Kompletterande Kommunikation

Musik – personlighetsutveckling, tradition och glädje

Musik är ett språk som barn har naturligt och som vi bekräftar. Vi ser att musik utvecklar lyssnandet, tal, känslor och stämningar. Förskolan har ett samarbete med musiker från Saltsjöbadens församling genom musikstunder och samlingar som kan innehålla samtal om existentiella frågor, sång, musik med instrument, drama och traditioner.

Kök

I köket på Nyckelpigans förskola lagar vi näringsriktig mat till våra avdelningar.

Vår målsättning är att i den mån det går servera närproducerad mat med mycket grönt och lågt sockerinnehåll. Vi följer Livsmedelsverkets riktlinjer för barnomsorgen och uppfyller kraven livsmedelslagen.

Kökspersonalen är utbildad i HACCP, en vägledning som går ut på att klara lagens krav på riskanalyser i allt som har med livsmedelshantering att göra.

Till varje måltid serveras grönsaker och mjölk/vatten. Till mellanmål serveras filmjölk eller mjölk och hårt/mjukt bröd, pålägg, frukt.