Vision och värdegrund

För en positiv utveckling i sitt lärande behöver varje barn få känna sig trygg, bekräftad och trivas i förskolan. Vi värnar alla människors lika värde – vår förskolas värdegrund, att få vara delaktig och kunna påverka sin vardag och sitt liv. Barnen erbjuds en god omsorg med balans mellan aktivitet och vila bl.a. genom barnyoga och arbete i mindre grupper under barnens vistelsetid.

Vår värdegrund och vision ligger till grund för vår utbildning, verksamhet och lärande:

”Jag ser dig – Jag hör dig – Jag bekräftar dig – Så vill jag visa min empati och omsorg runt dig”

Våra gemensamma Kärnvärden inom Hoppetossa förskolor
Trygghet
Ett tryggt barn kan gå hur långt som helst. Självfallet vill vi erbjuda trygga miljöer i våra förskolor; detta gäller både den fysiska och den sociala miljön. Genom att systematiskt utveckla vår kvalitet inom Hoppetossa förbättrar vi verksamheten och samtidigt säkerställer vi att vi har kontroll som skapar den trygghet vi vill uppnå.

Glädje
Vi tillhör dem som åker till vårt arbete för att vi vill och inte för att vi måste. Vi älskar det vi gör och lägger vårt fulla engagemang i uppgiften. Vi vill att hela Hoppetossa ska genomsyras av denna glädje till barn, barns lärande och förskolan.

Nyfikenhet
Att erbjuda kvalitativ förskoleverksamhet kräver att vi ligger i framkant, samarbetar och utbyter erfarenheter med varandra och andra. Vi vill gärna uppfattas som nytänkande, flexibla och anpassningsbara. Vi drivs av en stark mission att leverera ett mervärde i allt vi gör och att aldrig stå stilla. Vi vill att nyfikenhet ska genomsyra hela Hoppetossa, för att barnens naturliga nyfikenhet och intresse alltid ska uppmuntras.

Kunskap
Vi kan barns utveckling och lärande, och vi vill alltid sätta kunskap i fokus när vi driver våra verksamheter. Vår erfarenhet gör att vi tillsammans inom Hoppetossa besitter en enorm kompetens. Vår kunskap innebär stabilitet och trygghet vilket skapar en bra grund för ett långsiktigt och visionärt företag. Kunskap är också en styrka och är man stark måste man ta ansvar.  Tar man ansvar får man en bra kvalitet, vilket ligger till grund för hela vårt sätt att bedriva förskoleverksamhet.