Förutsättning att utveckla öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande


Skeppet ser läroplansområdet socialt samspel som grunden till allt; barngruppen och samspelet mellan barnen är en viktig och aktiv del i barnens utveckling och lärande i förskolan. Det finns många olika sätt att arbeta med detta viktiga område exempelvis träna på turtagning och vänta på sin tur, träna på att dela med sig, vänta på våra kompisar i olika situationer, ge stöd vid konflikter, arbeta kring barnens integritet, arbeta med området ”bra kompis”, m.m.

I fotografierna ovan ser ni ett exempel från Ankaret från inskolningsperioden vi precis har haft. Förskolan ska vara en mötesplats för alla! Inskolningsperioden handlar om mer än att träffa nya vuxna som ska ta hand om oss. Det är en tid där vi lär känna många nya kompisar som vi kommer tillbringa en stor del av vår dag tillsammans med. Då är det viktigt att situationer och miljön skapas för att barnen ska få möjlighet att vara tillsammans och hitta gemensamma intressen.

Förskolans läroplan säger exempelvis:

Barngruppen och samspelet mellan barnen är en viktig och aktiv del i barnens utveckling och lärande i förskolan. Undervisningen ska baseras på såväl att barnen lär tillsammans och av varandra som samspelet mellan vuxna och barn. Alla som ingår i arbetslaget ska därför vara uppmärksamma på alla barns möjligheter till samspel mellan enskilda barn, i barngruppen och med de vuxna” Lpfö18 

“Utbildningen ska ge barnen möjlighet att utveckla sin förmåga till empati och omtanke om andra genom att uppmuntra och stärka deras medkänsla och inlevelse i andra människors situation. Utbildningen ska präglas av öppenhet och respekt för skillnader i människors uppfattningar och levnadssätt. Den ska ge barnen möjlighet att på olika sätt få reflektera över och dela sina tankar om livsfrågor” Lpfö18 

Såhär i början av terminen är det även dags att presentera Skeppets fokusområden för året – alltså vilka ämnen/områden som vi på förskolan kommer att arbeta extra med. Dessa är framtagna utifrån verksamhetsberättelsen och vårens interna verksamhetsanalys där barns, pedagogers och föräldrars röster finns representerade.

Under läsåret kommer alla läroplanens områden att beröras men vi fokuserar extra på våra fokusområden som kommer att vara matematikkultur samt utomhuspedagogik.