Pedagogisk profil

Hoppetossa driver förskolor i Stockholms län. Vi arbetar utifrån skollagen och läroplanen, och lägger extra fokus på matematik, kultur och utomhuspedagogik.

Matematik
Väldigt mycket av det vi möter i vardagen i det moderna samhället, oavsett om det handlar om smarta telefoner, väderprognoser, dataspel eller Google, är otänkbart utan matematik. Matematik är även nödvändig för forskning och teknisk utveckling. Matematiken genomsyrar helt enkelt vår vardag. Den finns i allt. Som förskola har vi ett ansvar att tidigt uppmuntra intresset för matematik, och inte skapa en rädsla kring att matematik är svårt utan tvärtom roligt, spännande och något som naturligt ingår i vår lek och förskolevardag. Vi ska utveckla barnens intresse och nyfikenhet för att undersöka, fundera och diskutera, ge dem tilltro till det egna tänkandet och utveckla deras kreativa och logiska tänkande.

I förskolans läroplan kan man läsa om förskolans uppgift. Förskolan ska bl.a. ge varje barn förutsättningar att utveckla ”sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar”. Barn är hela tiden upptagna med att utforska omvärlden och de försöker tolka och förstå de sammanhang de är involverade i, bland annat med hjälp av matematik. Vi sätter fokus på barns omvärld och den matematik som små barn, med hjälp av vuxna, möter i sin vardag. Att utveckla förståelse för matematikens ord och begrepp är en ständigt pågående process.

Kultur
Barn och ungdomar som får utveckla alla sina språk, som blir lyssnade på och som får uppleva konst och kultur med alla sina sinnen – växer” inleds Stockholms Stads kulturprogram för förskolan, Kultur i ögonhöjd.  Kulturuppdraget innebär att alla barn ska ha tillgång både till kulturupplevelser och att själva få skapa. Konstens roll är bland annat att skapa förståelse, för oss själva och för andra. Konsten ger oss en möjlighet att se saker ur olika perspektiv vilket främjar toleransen. Konst, och att skapa, lägger grund för kreativitet och reflektion.

Hos oss arbetar vi med Kulturombud, anslutna till Kulan. Varje avdelning har även en egen kulturpeng, dedikerad för utflykter och kulturella upplevelser. Utöver detta har Hoppetossa som arbetsgivare en kulturcheck till sina anställda, för att uppmuntra dem till kulturella aktiviteter under sin fritid som ska inspirera pedagoger i sitt arbete.

Utomhuspedagogik
Inom Hoppetossa är utevistelse och utomhuspedagogik prioriterade områden. Utomhuspedagogik är ett komplement till den traditionella pedagogiken och betonar att upplevelser i den miljö som omger oss ska utgöra en bas för inlärning. Utomhusmiljön är en ständigt aktuell kunskapskälla. Naturen blir hos oss ett laboratorium, en plats för konstruktion, friluftsliv och rörelse, gemenskap, reflektion och massor av lek och lärande. Våra pedagogers roll är att utgå från barnens intresse, erfarenhet och utveckling och arbeta medupptäckande, medundersökande, medupplevande och medagerande.

En av Hoppetossas förskolor, Musketören, är certifierad I Ur & Skur. Musketören ger alla våra förskolor mycket inspiration och matnyttig kunskap kring att bedriva pedagogisk verksamhet utomhus. Inom Hoppetossa vill vi prioritera natur, miljö och hälsa varje dag. Vi utgår från barnens behov, aktivitet, väder och vad som passar bäst att genomföra ute eller inne. Vi ser naturen som världens bästa klassrum.