Teaterbesök och Kolla Kultur


läroplanen finns det skrivet att varje enskilt barn ska känna delaktighet i sin egen kultur och utvecklar känsla och respekt för andra kulturer. Barnen ska utveckla sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, sång och musik, dans och drama. 

Vi arbetar med området kultur och skapande på många olika sätt tillsammans med barnen; exempelvis berättar sagor i form av drama, olika former av dans och musik från olika gener och från andra delar av världen, firande av högtider tex FN-dagen, biblioteks- och teaterbesök. Ovan är bilder dels från när vi besökte Naturhistoriska riksmuséet och dels när vi var på ett teaterbesök i Nacka Strand.

Kultur är även en del av Hoppetossas pedagogiska profil (kultur, matematik och utomhuspedagogik). Alla Hoppetossas förskolor har således ett kulturombud och träffas årligen på en konferens kring kultur för barn i förskolan. I våras var vi på Kolla Kultur, som är Kulans årliga inspirations- och utbytesdag. Där fick vi lyssna till Ulla Wiklund som betonade hur viktigt det är att som pedagog reflektera över sin egen kultursyn, och vilka normer som får vara styrande i arbetet med kultur i barngruppen. Ulla poängterade även betydelsen av estetiska lärprocesser för språkutvecklingen. Simon Ceder föreläste om normkreativitet, att arbeta gränsöverskridande genom att kritiskt granska vad som är norm för att få syn på de delar i verksamheten som är exkluderande. Och Minna Krook ville förmedla till oss pedagoger att inte oroa sig för om barnen kan sitta still på föreställningen eller inte – utan njuta av föreställningen själva. Mycket givande konferens för kulturarbetet i vår förskola!